ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551 (2022-03-23)

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ นำโดย นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ และกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม เพื่อสนับสนุนและผลักดันระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551