ระบบจองคิวใช้บริการ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชน ผู้ป่วย

1. ป้อนเลข ID 13 หลัก
2. สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติกับโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น