ประชาสัมพันธ์


ที่ ชื่อ รายละเอียด
1 O1-O3_โครงสร้างหน่วยงาน-อำนาจหน้าที่
2 O9-แผนการดำเนินงานประจำปี
3 O10-ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ
4 O11-O18รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานฯ-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
5 O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีpdf
6 O16_ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
7 O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน
8 O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9 O25-การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
10 O26-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
11 O27-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริต
12 O28-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
13 O30
14 O31-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
15 O32
16 O32-1
17 O33-การป้องกันการทุจริต
18 O34-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
19 O35-1
20 O35-2
21 O36-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
22 O37-แบบรายงานผลการดำเนินงาน
23 O38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
24 O39-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน
26 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการสำหรับงานผู้ป่วยใน (IP VOICE)
24 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการสำหรับงานผู้ป่วยนอก (OP VOICE)