ทำเนียบผู้บริหาร  
   
  นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข  
  ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล
แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์ นพ.พงศกร เล็งดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ