''ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “Memory : Neuroscience and Neuropsychiatry”

บ่ายวันนี้ (22 มี.ค. 2564) คณะกรรมการพัฒนาระบบและการดูแลผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจที่เป็นผลมาจากการทำงานผิดปกติของสมอง (Behavioral Representation And Investigation In Neurological Disorders : BRAIND) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Memory : Neuroscience and Neuropsychiatry” ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 8 อาคารราชสาทิส โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค (anatomy) สรีรวิทยา(Physiology) และความรู้เกี่ยวกับโรคทางประสาทจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อยด้วยปัญหาทางด้านความจำให้กับทีมสหวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการดูแลผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์ต่อไป