ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว(11/3/2564))

วันนี้ (11 มี.ค. 2564) ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นำโดย นางพรสวรรค์ พูลกระจ่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต และภารกิจพิเศษ พร้อม นางสาวนันทสิริ ม่วงปาน และ นางสาวณัฐสุดา จุลสินธนาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีการตรวจประเมินสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้าหมดไฟจากการทำงาน และช่วยให้สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติ