ส.สมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่สำรวจIQ EQเด็กไทย(1/3/2564)

กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2564ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ในพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จำนวน 372 คน เพื่อศึกษาสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนำไปวางแผนพัฒนาเด็กไทยในระดับประเทศตามนโยบายกรมสุขภาพจิตต่อไป