ทำเนียบผู้บริหาร  
   
  นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 
นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล นางสาวภาวินี ธนบดีธรรมจารี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ