อัตราค่าห้องและค่าอาหาร
                                     สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
   
ค่าห้อง
ค่าอาหาร
ตึกผู้ป่วย
 จิตเวช
   ตึกสามัญ
70
70
   สามัญอาหารพิเศษ
70
200
   ราชพฤกษ์/พวงทอง/มะลิวัลย์/บานบุรี
     - 3 เตียง
500
200
     - 2 เตียง
700
200
     - VIP
2,000
200
   ระบบประสาท
     - สามัญ
70
70
     - สามัญอาหารสายยาง**
70
150
     - สามัญอาหารพิเศษ**
70
200
     - พิเศษรวม
400
200
     - พิเศษเดี่ยว
800
200
     - พิเศษตึกทองอยู่
1,350
200
     - Semi ICU
600
   ค่าอาหารทางสายยาง (เรียกเก็บอัตราเดียวทั้งพิเศษ/สามัญ)
150
   ค่าบริการ วันละ 300 บาท (ทั้งตึกสามัญและพิเศษ) / Semi ICU วันละ 500 บาท
 
ตึกผู้ป่วย (ชาวต่างชาติ)
   ตึกสามัญ
300
450
   ตึกพิเศษ
     - 3 เตียง
1,000
450
     - 2 เตียง
1,400
450
     - VIP
2,000
450
   ค่าบริการคิดอัตราเดียววันละ 600 บาท
 
หมายเหตุ    
 - สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ประกันสังคม เบิกได้อัตราสามัญ
 - สิทธิสามัญอยู่ห้องพิเศษ หรือทานอาหารพิเศษ ต้องจ่ายค่าห้องอาหารส่วนเกินเอง
 - กรมบัญชีกลางค่าห้อง,อาหาร พิเศษเบิกได้วันละ 600 บาท สามัญเบิกได้วันละ 300 บาท
 - รัฐวิสาหกิจเบิกได้ ตามหนังสือรับรอง
 - ส่วนเกินสิทธิค่าห้องอาหาร ต้นสังกัดกรมบัญชีกลาง+รัฐวิสาหกิจ ชำระ 50%ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข