วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านวิชาการ และบริการทางด้านจิตเวชศาสตร์ และประสาทจิตเวชศาสตร์ เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีในสังคม


พันธกิจหน่วยงาน

- พัฒนาความเป็นเลิศด้าน Brain and Mind

- ยกระดับความเชี่ยวชาญ การบริการเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ และประสาทจิตเวชศาสตร์

- ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตสุขภาพเครือข่าย ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

- เสริมสร้างความตระหนัก และความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตในสังคมเมือง

- พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรคุณธรรม


ค่านิยมหน่วยงาน

- บริการพร้อม สิ่งแวดล้อมเยี่ยม เปี่ยมสามัคคี เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลวิชาการ

  Secta e Quality and Humanity

  S = Service Mind

  E = Environment

  C = Cohesive

  T = Technology

  A = Academic, Quality, Humanity


ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. พัฒนา ผลักดัน สู่ความเป็นเลิศ Brain and Mind บูรณาการทั้งการวิจัย การบริการ และการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการสร้างคาวมร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

2. พัฒนาการบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรมวิชาการ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในเขตสุขภาพเพื่อให้บริการดูแล/ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

4. สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในสุงคมเมืองตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ลดอคติต่อผู้ป่วยจิตเวช

5. พัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณธรรมด้วยบุคลากรคุณภาพ