ตารางปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยนอกของแพทย์จิตเวช

เริ่ม 1 มีนาคม 2560

มีต่อ
ห้อง 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 306
จันทร์ พ.ปัทมา พ.วีรพล พ.ฐานันดร์ พ.เกษม พ.ปทานนท์ พ.พลภัทร์ พ.วิญญู พ.พิพัฒน์ พ.ดารเนศ
อังคาร พ.นรวีร์ พ.ปิยดิถิ์ พ.สิรินาถ พ.ปทานนท์ พ.วิญญู พ.ทรัพย์สิดี พ.ธีระ พ.กนกวรรณ พ.ชาญวิทย์ พ.ดารเนศ พ.เบญจพร
พุธ พ.ปัทมา พ.จันทกานต์ พ.ธนียา พ.วีรพล พ.ฐานันดร์ พ.นภร พ.พลภัทร์ พ.ชาญวิทย์ พ.พิพัฒน์ พ.ดารเนศ
พฤหัสบดี พ.นพดล พ.จันทกานต์ พ.ธนียา พ.ปิยดิถิ์ พ.พงศกร พ.เกษม พ.วสุ พ.ทัศนีย์ พ.ทรัพย์สิดี พ.ธีระ พ.กนกวรรณ พ.บุรินทร์
ศุกร์ พ.นรวีร์ พ.นพดล พ.จันทกานต์ พ.พงศกร พ.วสุ พ.ทัศนีย์ พ.ทรัพย์สิดี พ.กนกวรรณ พ.ชาญวิทย์ พ.ดารเนศ พ.กฤษ พ.เบญจพร