ทำเนียบผู้บริหาร  
   
  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน  
  ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
นางโกสุม ลือพงศ์พาณิชย์ นายวิรัช ลักคนสุวรรณ์ นายแพทย์วิญญู ชะนะกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
นางสาววัลลภา สำราญเวทย์ แพทย์หญิงทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ