อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร ชาวต่างชาติ (A,B)

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ รวม
ตึกจิตเวช        
  - ตึกสามัญ 500  450  600  1,550 
  - ตึกพิเศษราชสาทิส 3 เตียง 1,900  450  600  2,950 
  - ตึกพิเศษราชสาทิส 2 เตียง 2,300  450  600  3,350 
  - ตึกพิเศษราชสาทิส VIP 5,500  450  600  6,550 
  - ตึกราตรี (วิกฤต) 1,700  450  600  2,750 
ตึกระบบประสาท        
  - ตึกสามัญ 500  450  600  1,550 
  - ตึกพิเศษรวม 1,500  450  600  2,550 
  - ตึกพิเศษเดี่ยว 2,300  450  600  3,350 
  - พิเศษตึกทองอยู่ 5,500  450  600  6,550 
หมายเหตุ    - ผู้ป่วยต่างชาติ โซน A,B คิดอัตราค่าตรวจรักษา เป็น 2 เท่าของอัตราคนไทย
    - ค่าบริการผู้ป่วยใน วันละ 600 บาท
    - ค่าบริการผู้ป่วยนอก 500 บาท
    - ค่ายา ให้คิดราคาเพิ่มเป็น 20% ของอัตราเดิม