อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ รวม ข้าราชการ สิทธิประกัน
ตึกสามัญ            
  - ตึกสามัญปกติ 250  150  300  700     
  - ตึกสามัญ + อาหารพิเศษ 250  250  300  800  50  100 
  - ตึกสามัญ + อาหารสายยาง 250  150  300  700     
ตึกพิเศษราชสาทิส            
  - 3 เตียง 950  250  300  1,500  100  1,200 
  - 2 เตียง 1,150  250  300  1,700  200  1,400 
  - VIP 2,750  250  300  3,300  1,000  3,000 
  - 3 เตียง + อาหารสายยาง 950  150  300  1,400  50  1,100 
  - 2 เตียง + อาหารสายยาง 1,150  150  300  1,600  150  1,300 
  - VIP + อาหารสายยาง 2,750  150  300  3,200  950  2,900 
ตึกสามัญ (วิกฤษ)            
  - ตึกสามัญปกติ / สายยาง 850  150  300  1,300     
  - ตึกสามัญ + อาหารพิเศษ 850  250  300  1,400    100 
ตึกสามัญ (ตึกระบบประสาท)            
  - ตึกสามัญปกติ 250  150  300  700     
  - ตึกสามัญ + อาหารพิเศษ 250  250  300  800  50  100 
  - ตึกสามัญ + อาหารสายยาง 250  150  300  700     
ตึกพิเศษ (ตึกระบบประสาท)            
  - พิเศษรวม 750  250  300  1,300    1,000 
  - พิเศษเดี่ยว 1,150  250  300  1,700  200  1,400 
  - พิเศษตึกทองอยู่ 2,750  250  300  3,300  1,000  3,000 
  - พิเศษรวม + อาหารสายยาง 750  150  300  1,200    900 
  - พิเศษเดี่ยว + อาหารสายยาง 1,150  150  300  1,600  150  1,300 
  - พิเศษตึกทองอยู่ + อาหารสายยาง 2,750  150  300  3,200  950  2,900 
หมายเหตุ    - สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบิกได้เฉพาะค่าบริการ เมื่อขึ้นพิเศษ (ยกเว้น บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตึกวิกฤต ไม่มีส่วนเกิน)
    - รัฐวิสาหกิจเบิกได้ ตามหนังสือรับรอง
    - ส่วนเกินสิทธิค่าห้องค่าอาหาร ต้นสังกัดกรมบัญชีกลาง+รัฐวิสาหกิจ ชำระ 50% ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
    - สิทธิประกันสังคม ให้ตรวจสอบสิทธิก่อน จึงจะทราบสิทธิการเบิกค่าห้องค่าอาหาร และส่วนเกินสิทธิ
    - กรณีตึกสามัญต้อการย้ายไปตึกพิเศษ ให้พบตรวจสอบสิทธิก่อน
    - กรณีรับไว้ตึกพิเศษ ญาติควรมีเงินมัดจำล่วงหน้า 3 วัน